Oblast:
Termín: od: do: Počet osob:

Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem zprostředkovatelského portálu TIPPOBYT, kterým je Petr FIX (dále jen TIPPOBYT), pronajímateli rekreačních objektů poskytujících rekreační pobyty prostřednictvím TIPPOBYTu (dále jen ubytovatel) a účastníky zprostředkovaných rekreačních pobytů (dále jen zákazník). Zákazník, který si objednává zprostředkovatelské a ubytovací služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (bez ohledu na to, zda si pobyt hradí sám, či za něj hradí jeho pobyt zaměstnavatel) je dále tam, kde se úprava těchto Všeobecných obchodních podmínek vztahuje pouze na něj označen jako zákazník - spotřebitel. Zákazníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je objednavatel, který si objedná pobyt vyplněním a odesláním formuláře Závazné objednávky pobytu v případě, pokud je objednavatel fyzickou osobou jednající na vlastní účet. Pokud objednavatel při objednávání pobytu jedná za právnickou osobu, pak je zákazníkem právnická osoba uvedená v poli "Název firmy" v části formuláře Závazné objednávky pobytu s označením "fakturační údaje". Uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do vzájemných obchodních vztahů v souvislosti se zprostředkováním pobytů a službami s touto činností spojenými. Předmětem vztahu mezi TIPPOBYTem a zákazníkem je zprostředkovatelská činnost TIPPOBYTu pro zákazníka, směřující k uzavření ubytovací smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem. Předmětem vztahu mezi TIPPOBYTem a ubytovatelem je prezentace rekreačního objektu ubytovatele za účelem vyhledání zájemce o ubytování v tomto objektu. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se podpůrně řídí taktéž i vztah založený ubytovací smlouvou uzavřenou na základě zprostředkovatelské činnosti TIPPOBYTu mezi zákazníkem a ubytovatelem. Všechny uvedené vztahy jsou uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách TIPPOBYTu a tyto jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Článek I Úvodní ustanovení – vznik smluvního vztahu

 1. TIPPOBYT zprostředkovává rekreační pobyty v rekreačních objektech ze své nabídky pro zákazníky a poskytuje služby s touto činností spojené.
 2. Smluvní vztah mezi TIPPOBYTem (jakožto zprostředkovatelem pobytu) a zákazníkem (jakožto zájemcem o pobyt) vzniká na základě elektronické objednávky zákazníka na zprostředkování pobytu a jejího přijetí ze strany TIPPOBYTu. Odesláním objednávky zprostředkování pobytu na elektronickou adresu TIPPOBYTu uděluje zákazník svůj souhlas s tím, aby TIPPOBYT obratem zahájil ve vztahu k rekreačnímu objektu, který je v objednávce specifikován, zprostředkovatelské služby za účelem dosažení požadovaného plnění z tohoto vztahu, kterým je zajištění uzavření příslušné ubytovací smlouvy s ubytovatelem.
 3. TIPPOBYT poskytuje zprostředkovatelské služby pouze zákazníkům starším 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.
 4. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s TIPPOBYTem smluvní vztah.
 5. TIPPOBYT se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků a ubytovatelů použije pouze pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů. Informace o zákaznících a ubytovatelích TIPPOBYTu jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

Článek II Objednávky pobytů

 1. Zákazník – Závazná objednávka zprostředkování pobytu

      i.        Závazná objednávka zprostředkování pobytu má písemnou formu (formulář k dispozici v elektronické podobě na www stránkách TIPPOBYTu). V objednávce zákazník uvede číslo objektu, termín, celkový počet osob (rozdělené na dospělé a děti s udáním věku dětí do poznámky), způsob platby na fakturu (pokud požaduje platit pobyt s příspěvkem zaměstnavatele nebo je podnikající osoba) a informaci, zda s sebou na pobyt požaduje vzít domácí zvíře (pouze v případě, že toto ubytovatel umožňuje). Dále uvede kontaktní údaje, případně i náhradní objekt a termín (pro případ, že ubytovatel ze závažných důvodů objednávku nepotvrdí) a tuto objednávku zákazník odešle do TIPPOBYTu kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář" přímo v objednávkovém formuláři na www TIPPOBYTu. Tato objednávka je objednávkou zprostředkování pobytu vůči zprostředkovateli, t.j. TIPPOBYTu, jakož i závaznou objednávkou pobytu vůči ubytovateli. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami - bez tohoto souhlasu nebude objednávka do TIPPOBYTu doručena. Odesláním Objednávky zákazník - spotřebitel rovněž vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá ve smyslu § 1837 a) Občanského zákoníku, aby TIPPOBYT, coby zprostředkovatel pobytu, uskutečnil objednanou službu, spočívající ve zprostředkování ubytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku. Zákazník - spotřebitel bere na vědomí, že v takovém případě nemůže od smlouvy s TIPPOBYTem odstoupit. Zákazník - spotřebitel odesláním objednávky pobytu, který se má uskutečnit či započít ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, rovněž vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá ve smyslu § 1837 a) Občanského zákoníku, aby ubytovatel uskutečnil objednanou službu, spočívající v poskytnutí ubytování v rekreačním objektu, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy v tomto případě jsou uvedeny v čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání smlouvy s TIPPOBYTem a ubytovatelem, přičemž náklady vzniklé zákazníkovi při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.  

     ii.        Potvrzením objednávky zprostředkování pobytu ze strany TIPPOBYTu je uzavřen jeho zprostředkovatelský vztah se zákazníkem. Objednávka se považuje za potvrzenou na základě elektronického potvrzení zaslaného na elektronickou adresu (e-mail) zákazníka.

    iii.        Na základě potvrzené objednávky zahajuje TIPPOBYT neprodleně činnost za účelem zajištění požadovaného ubytování a jeho potvrzení za strany ubytovatele. V případě, že je požadovaný termín v daném rekreačním objektu volný, zašle TIPPOBYT zákazníkovi informaci o potvrzení objednávky pobytu ze strany ubytovatele, ve kterém sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v tomto potvrzení objednávky pobytu (obvykle 2 až 5 dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí rezervační platbu (obvykle 20 až 50 % z ceny celkem za pobyt - dle délky a typu pobytu). Tato částka rezervační zálohové platby zároveň představuje odměnu TIPPOBYTu za služby spojené se zprostředkováním ubytování zákazníka u ubytovatele, přičemž částka je součástí celkové ceny za pobyt, která je uvedena v nabídce TIPPOBYTu. Rezervační platbu (dále také jako rezervační poplatek) platí zákazník (vyjma zákazníků ze zahraničí) v Kč na účet TIPPOBYTu v ČR. Zákazník ze zahraničí platí rezervační platbu v EUR na EUR účet TIPPOBYTu.

    iv.        Po obdržení rezervační platby TIPPOBYT pobyt závazně rezervuje formou předání kontaktů ubytovateli na zákazníka a zákazníkovi na ubytovatele (dále jen Kontakt na ubytovatele). TIPPOBYT zároveň vystaví a zašle (obvykle elektronicky i poštou) na adresu zákazníka Ubytovací poukaz – VOUCHER (dále jen Voucher). Voucher obsahuje číslo objektu, přesný termín pobytu, počet ubytovaných osob, výši platby náležející ubytovateli za ubytování (včetně informace o výši případné zálohy z této částky, kterou požaduje ubytovatel zaslat předem), přesné kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje o pobytu.

     v.        Požadavek na úhradu rezervační platby s fakturou je zákazník povinen označit již v Závazné objednávce pobytu a v takovém případě je taktéž nutné uvést do objednávky kompletní Fakturační údaje firmy, na kterou má být faktura vystavena. Způsob platby na fakturu je detailně popsány v menu Platba na fakturu na http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/fakturace/ .

      vi.        Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi TIPPOBYTem a zákazníkem se považuje za poskytnuté okamžikem uzavření smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem dle čl. II odst. 2. bod ii těchto Všeobecných obchodních podmínek, tedy doručením potvrzení objednávky ubytovatelem TIPPOBYTu. Tímto okamžikem je završena činnost TIPPOBYTu coby zprostředkovatele pobytu, tj. je dosaženo výsledku zprostředkovatelské činnosti TIPPOBYTu ve smyslu § 2445 Občanského zákoníku se vznikem nároku na odměnu ve formě uhrazeného rezervačního poplatku. Tento nárok není dotčen ani tehdy, pokud následně z důvodu na straně ubytovatele či zákazníka nedojde k realizaci příslušné smlouvy o ubytování.

     vii.        Zprostředkováním rekreačního pobytu TIPPOBYTem není nijak dotčena možnost další specifikace podmínek, pokud si tyto ubytovatel a zákazník společně následně dohodnou (např. formou specifikace či doplnění ubytovací smlouvy, včetně případného provozního, ubytovacího či jiného řádu daného rekreačního objektu). Tyto Všeobecné obchodní podmínky TIPPOBYTu se na úpravu ubytovacího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem použijí podpůrně.

      2.        Ubytovatel – Zprostředkovaná objednávka pobytu

      i.        Zprostředkovaná objednávka pobytu má písemnou formu a je přeposílána ze strany TIPPOBYTu obvykle emailem na adresu ubytovatele (dle kontaktu z rámcové dohody o spolupráci uzavřené mezi TIPPOBYTem a ubytovatelem). V objednávce pobytu, adresované prostřednictvím TIPPOBYTu ubytovateli, TIPPOBYT uvede číslo objednávky, číslo objektu, termín pobytu, počet osob (rozdělené na dospělé a děti, případně i s udáním věku), cenu za ubytování, případně i požadavek zákazníka na pobyt s vlastním domácím zvířetem.

     ii.        Ubytovatel potvrzení objednávky (kde je zřejmé datum a jméno osoby, která danou Objednávku pobytu = rezervaci ubytování potvrzuje) zašle obratem do TIPPOBYTu, a to elektronicky na email: objednavky@tippobyt.cz. Doručením potvrzení objednávky TIPPOBYTu je smlouva mezi ubytovatelem a zákazníkem uzavřena.

    iii.        Potvrzením Zprostředkované objednávky pobytu zároveň ubytovatel stvrzuje správnost a úplnost popisu internetové prezentace daného objektu na www stránkách TIPPOBYTu a vyjadřuje souhlas s uzavřením příslušné smlouvy o ubytování se zákazníkem dle potvrzené objednávky.

Článek III Délka pobytů

 1. Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle sobota – sobota). Sezónní termíny jsou uvedeny na www stránkách TIPPOBYTu.
 2. V mimosezóně jsou možné zpravidla i víkendové pobyty (obvykle pátek – neděle). Platba je v tomto případě za 3 dny v mimosezónní ceně (pro tyto pobyty platí cena / den = cena / noc), popřípadě je u objektu uvedena již cena celkem za víkendový pobyt. V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou. Víkendové pobyty je možno výjimečně sjednat i v hlavní sezóně (po odsouhlasení TIPPOBYTu s ubytovatelem), a to u objektů, kde je ve využití objektu uvedeno: možno víkend celoročně.
 3. V hlavní zimní sezóně je možno sjednat pobyt kratší než týdenní, minimálně však na 4 noci.
 4. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu obvykle mezi 14 a 17 hodinou. Předání objektu a ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin, pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

Článek IV Ceny a úhrady

 1. Ceny za pobyt jsou sjednány dohodou podle Zákona o cenách č. 526/1992 Sb. Ceny jsou v internetové nabídce uvedeny včetně DPH, jakož i včetně rezervačního poplatku dle čl. II. odst. 1 bod iii. Ceny jsou zpravidla stanoveny za objekt a týden (popř. objekt a noc) bez ohledu na počet osob. Současně je však určen maximální počet ubytovaných osob v daném objektu. Tyto skutečnosti jsou vždy uvedeny v nabídce daného objektu.
 2. Víkendová cena (pátek – neděle) se účtuje jako cena za 3 noci, není – li výslovně uvedeno jinak. V tomto případě cena / den = cena / noc. Minimální platba za 3 noci.
 3. U většiny objektů se platí skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn a výjimečně i otop. V některých lokalitách se vybírá rekreační poplatek v závislosti na požadavcích jednotlivých obecních úřadů. Tento poplatek se pohybuje obvykle v rozmezí 10 – 30 Kč za osobu / noc (důchodci a děti do 18 let obvykle neplatí) a hradí se též ubytovateli.
 4. Ubytovatelé standardně požadují zaslání zálohy za ubytování předem (obvykle do 10 až 30 dnů od úhrady rezervačního poplatku ve výši 50 % z ceny za ubytování, kdy cena za ubytování představuje zbývající část ceny za pobyt celkem po odečtení rezervačního poplatku). U pobytů, kdy se jedná o pobyt s brzkým termínem nástupu na pobyt, může být tato lhůta pro úhradu zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena. Doplatek ceny za ubytování se platí ubytovateli při nástupu k pobytu v hotovosti, popř. bankovním převodem (3 až 10 dní před nástupem na pobyt) na účet ubytovatele. Rozhodné informace pro úhradu zálohy za ubytování jsou informace zaslané v emailu "Kontakt na ubytovatele" a Voucheru, rozhodné informace pro způsob doplatku ceny za ubytování je sdělení ubytovatele.  U pobytů v objektech na Slovensku nebo naopak platby ze zahraničí do objektů v České republice, vždy stanoví ubytovatel, zda záloha a doplatek za ubytování budou hrazeny v EUR nebo v Kč. TIPPOBYT v této souvislosti poskytne zákazníkovi v Kontaktu na ubytovatele zároveň i kompletní informace potřebné pro úhradu platby do zahraničí.
 5. Částka platby a termín splatnosti pro úhradu zálohy a doplatku ceny za ubytování, které zasílá zákazník ubytovateli, jsou pro zákazníky závazné a tyto údaje jsou vždy uvedeny v Kontaktu na ubytovatele a Voucheru, a to včetně výše uvedené částky, termínu splatnosti, čísla účtu a variabilního symbolu. V případě nedodržení této platby (výše částky, termín splatnosti apod.) se jedná o nedodržení smlouvy dle dané Objednávky pobytu na straně zákazníka. 
 6. Ubytovatelé mohou požadovat při příjezdu složení vratné kauce, zpravidla ve výši 1 000 Kč až 5 000 Kč. Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pakliže nedošlo k poškození majetku.

Článek V Prezentace objektu, vybavení a služby

 1. Zákazníci mohou v rekreačním objektu využívat vybavení objektu podle nabídky ubytovatele, které je deklarováno v internetové prezentaci daného objektu na www stránkách TIPPOBYTu, popř. toto může být dále specifikováno v ubytovacím či provozním řádu daného rekreačního objektu. Za úplnost, správnost a aktuálnost popisu v internetové prezentaci TIPPOBYTu daného objektu odpovídá ubytovatel (TIPPOBYT uvede do prezentace objektu informace předané ubytovatelem v Dotazníku v rámci uzavřené dohody o spolupráci; v případě jakýchkoli budoucích změn je ubytovatel povinen TIPPOBYT neprodleně písemně informovat, aby mohlo dojít k aktualizaci jeho internetové prezentace).
 2. Všechny rekreační objekty mají toto základní vybavení: vodu, wc, elektřinu, lůžkoviny a vybavenou kuchyňku s možností vaření. Výjimky a další vybavení je součástí popisu každého objektu. Rozhodující je vždy popis vybavení uvedený v prezentaci každého objektu. Podrobné údaje o vybavení příslušného rekreačního objektu sděluje TIPPOBYT zákazníkovi na vyžádání. Za vybavení a služby v rekreačním objektu, jakož i za jejich kvalitu, odpovídá ubytovatel. V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo vyzvat ubytovatele ke zjednání nápravy.
 3. U každého objektu je určen maximální počet ubytovaných osob. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny - tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.
 4. Úklid rekreačního objektu zajišťuje ubytovatel. Zákazník je však povinen objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
 5. Poloha objektu, popis objektu a popř. i základní informace o okolí objektu (oplocený pozemek apod.) jsou uvedeny v internetové prezentaci každého objektu. Pokud zákazník požaduje jakékoliv upřesnění nebo doplnění údajů či informací kontaktuje TIPPOBYT s dotazem telefonicky nebo emailem dle kontaktních údajů na www TIPPOBYTu http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/kontakty/.
 6. Internetový název objektu je volen s ohledem na internetové vyhledávače, tedy obvykle zahrnuje významné místo, název obce nebo rekreační oblast nacházející se v lokalitě nebo blízkosti daného objektu. Název objektu určuje TIPPOBYT. Zákazníkům, kterým byl rekreační pobyt v daném objektu zprostředkován, jsou předány v Kontaktu na ubytovatele nejen kontakty na ubytovatele, ale také přesný název obce, popř. číslo popisné nebo evidenční, kde se daný rekreační objekt nachází. Ubytovatelé obvykle příjezd zákazníka usnadní zasláním příjezdové mapky / plánku nebo příjezdovou trasu vysvětlí emailem nebo telefonicky současně s upřesněním času, kdy dojde k předání objektu ubytovatelem do užívání zákazníka.

Článek VI Zrušení pobytu ze strany zákazníka

 1. K odstoupení od smlouvy dle potvrzené Objednávky pobytu ubytovatelem může ze strany zákazníka dojít v rámci jeho vztahu s ubytovatelem (dále také jako zrušení pobytu) pouze ze závažných důvodů a to výhradně písemnou formou, přičemž odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení příslušného dokladu/sdělení na poštovní adresu TIPPOBYTu a zároveň na poštovní adresu ubytovatele.
 2. Zákazník - spotřebitel je oprávněn od smlouvy uzavřené mezi ním a ubytovatelem odstoupit ve smyslu ustanovení § 1829 Občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Kontaktů na ubytovatele bez uvedení důvodů, to však pouze v případě, pokud ubytovací služby poskytované ubytovatelem ještě nebyly splněny. V případě, že v mezidobí došlo na straně zákazníka - spotřebitele k úhradě zálohy na cenu za ubytování, je ubytovatel povinen tuto zinkasovanou zálohu zákazníkovi - spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení vrátit. Formulář pro odstoupení od smlouvy s ubytovatelem je dostupný zde v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (článek XI Formuláře). Zákazník - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s ubytovatelem, jestliže byly služby ubytovatele již splněny. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy s ubytovatelem a ubytovatel s poskytováním ubytovacích služeb na základě žádosti zákazníka - spotřebitele dle čl. II. odst. 1 bod i těchto Všeobecných obchodních podmínek začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, hradí zákazník - spotřebitel ubytovateli poměrnou část ceny za ubytování za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupeníod smlouvy je zachována, pokud zákazník - spotřebitel v jejím průběhu odešle ubytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 3. Při odstoupení od smlouvy uzavřené na základě potvrzené Objednávky mezi zákazníkem a ubytovatelem, kromě případu uvedeného v odst. 2 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

      i.        odstoupení v době 60 a více dnů před nástupem ............................. 20 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     ii.        odstoupení v době 59 – 30 dnů před nástupem ............................... 30 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

    iii.        odstoupení v době 29 – 15 dnů před nástupem ............................... 50 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

    iv.        odstoupení v době 14 – 8 dnů před nástupem ............................... 80 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     v.        odstoupení v době 7 – 0 dnů před nástupem ............................... 100 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     4.  TIPPOBYT při zrušení pobytu ze strany zákazníka rezervační poplatek nevrací, neboť k plnění ve smyslu článku II. těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany TIPPOBYTu došlo, t.j. zprostředkovatelská služba již byla ze strany TIPPOBYTu  uskutečněna.

     5.  V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, výše uvedené storno poplatky se neplatí.     

Článek VII Zrušení pobytu ze strany TIPPOBYTu nebo ubytovatele, zákaz nebo omezení ubytování vládou

 1. Ke zrušení pobytu ze strany ubytovatele může dojít v závažných případech, kdy není možno zajistit pobyt v důsledku událostí, jakými jsou kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat a tato příčina trvá po celou dobu délky původně sjednaného pobytu. V případě, že v mezidobí došlo na straně zákazníka k úhradě zálohy na cenu za ubytování, je ubytovatel povinen tuto zinkasovanou zálohu zákazníkovi neprodleně vrátit.
 2. Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení objednaného pobytu ze strany TIPPOBYTu, přičemž TIPPOBYT v takovém případě nabídne zákazníkovi náhradní adekvátní pobyt, má-li ho ve své nabídce. V případě, že zákazník náhradní pobyt neakceptuje nebo adekvátní náhradní pobyt není k dispozici, a pokud v mezidobí došlo k úhradě rezervačního poplatku, bude tento rezervační poplatek od TIPPOBYTu neprodleně vrácen zákazníkovi. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady. Zákazník nemá právní nárok na služby zprostředkování, pokud TIPPOBYT zákazníkovi objednávku zprostředkovatelských služeb zrušil před zprostředkováním objednaného pobytu, případně již zaslaný rezervační poplatek bude bez prodlení TIPPOBYTem vrácen zákazníkovi.
 3. V případě zrušení pobytu ze strany ubytovatele (důvody vyjma případů výše uvedených v odst. 1) následně po potvrzení Objednávky pobytu (tedy po vzniku smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem), např. z organizačních nebo provozních důvodů, které bylo možné ze strany ubytovatele předpokládat nebo jim předcházet, vzniká ubytovateli povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní pobyt v rozsahu původně objednaného pobytu. V případě, že zákazník náhradní pobyt neakceptuje, vzniká ubytovateli povinnost nahradit zákazníkovi částku rezervačního poplatku a zálohy na cenu za ubytování, pokud již byla některá tato platba zákazníkem uhrazena. Informaci o výši rezervačního poplatku sdělí ubytovateli TIPPOBYT (rezervační poplatek ="rovná se"= cena celkem za pobyt -"mínus"- cena za ubytování). Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.
 4. V případě nedodržení platby ceny za ubytování ze strany zákazníka dle Čl. IV. odst. 5 stanoví ubytovatel zákazníkovi náhradní termín pro úhradu zálohy a o tomto informuje prokazatelně jak zákazníka, tak TIPPOBYTPokud zákazník neuhradí zálohu nebo doplatek ani v náhradním termínu je ubytovatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit, tzn. pobyt zrušit - stornovat. O zrušení pobytu ze strany ubytovatele v takovém případě ubytovatel informuje jak zákazníka, tak TIPPOBYT emailem a uvede jako důvod nedodržení smluvních podmínek ze strany zákazníka. V takovém případě TIPPOBYT zákazníkovi rezervační poplatek nevrací, neboť zprostředkovatelské služby byly řádně a včas poskytnuty.
 5. TIPPOBYT při zákazu nebo omezení ubytování vládou rezervační poplatek nevrací, neboť k plnění ve smyslu článku II. těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany TIPPOBYTu došlo, t.j. zprostředkovatelská služba již byla ze strany TIPPOBYTu uskutečněna. Při zákazu nebo omezení ubytování vládou doporučujeme sjednat termín v náhradním, realizovatelném termínu po dohodě napřímo mezi klientem a ubytovatelem.

Článek VIII Pojištění pobytů

 1. TIPPOBYT nenese odpovědnost vůči zákazníkovi ani ubytovateli za škody na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Nenese odpovědnost ani za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.
 2. Pojištění osob a rekreačních objektů včetně inventáře není součástí ceny za ubytování. Z těchto důvodů TIPPOBYT doporučuje jak zákazníkovi, tak ubytovateli sjednat vhodné pojištění u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu. Stejně tak TIPPOBYT doporučuje všem zákazníkům sjednat pojištění pro případ zrušení pobytu ze strany zákazníka, pojištění není součástí sjednané ceny za pobyt.

Článek IX Reklamace

 1. Zákazník má právo na uplatnění práv z vad dodaných služeb a podání stížnosti (dále souhrnně jako reklamace) vůči ubytovateli, pokud objednané ubytovací služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u ubytovatele (majitel nebo správce objektu) v místě pobytu. Reklamace musí být uplatněna písemně – formou protokolu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, případně virtuální prohlídky objektu nebo jeho okolí, tyto mají pouze informativní charakter (stejně tak nelze garantovat stejné klimatické podmínky při pobytu, jako byly podmínky při focení nebo pořízení virtuální prohlídky objektu a okolí).
 2.  
 3. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb jak je uvedeno v nabídkové prezentaci daného objektu na www.pronajem-chaty-chalupy.cz , přičemž data a informace v prezentaci zde jsou převzaté z Dotazníku vyplněného ubytovatelem v rámci uzavřené dohody o spolupráci mezi jím a TIPPOBYTem. Ubytovatel má možnost se zákazníkem sjednat dodržování ubytovacího, provozního či jiného řádu daného rekreačního objektu, jakož i jinou specifikaci smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a zákazníkem před nástupem na pobyt. Zákazník je v takovém případě povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.
 4. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava.
 5. Pokud se ubytovateli uvedené nedostatky a závady opravňující zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev z ceny za ubytování.
 6. Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele, tj. u TIPPOBYTu, a to písemně zasláním reklamace na adresu sídla TIPPOBYTu či na e-mailovou adresu: tippobyt@tippobyt.cz  
 7. TIPPOBYT neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb uváděných v nabídkové prezentaci daného objektu. Tyto informace jsou obvykle čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním aktivitám jsou pouze orientační.
 8. Se stížností je zákazník - spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 4. 2020 a jsou závazné pro TIPPOBYT, pro zákazníka i pro ubytovatele.
 2. Zákazník potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým souhlasem na Objednávce zprostředkování pobytu.
 3. Zákazník potvrzuje, že byl se zněním Souhlasu s poskytnutím osobních údajů seznámen, rozumí mu a souhlasí s ním, což stvrzuje svým souhlasem na Objednávce zprostředkování pobytu.
 4. Zasláním internetové objednávky zákazník TIPPOBYTu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a posléze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely TIPPOBYT. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli zákazníkem písemně odvolán a to konkrétně formou emailu na adrese: objednavky@tippobyt.cz. Vše detailně viz text níže "Souhlas s poskytnutím osobních údajů"
 5. Ubytovatel potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi. Dále Ubytovatel potvrzuje, že byl seznámen se Souhlasem s poskytnutím osobních údajů, rozumí mu a souhlasí s ním. Obchodní podmínky i souhlas s poskytnutím osobních údajů stvrzuje Ubytovatel potvrzením každé jednotlivé zprostředkované Objednávky pobytu emailovou formou (Ubytovatel zasílá potvrzení na email: objednavky@tippobyt.cz ) a taktéž případné odvolání Souhlasu s poskytnutím osobních údajů zasílá Ubytovatel na email: objednavky@tippobyt.cz (v případě ukončení spolupráce na zprostředkování pobytů). Vše detailně viz text níže "Souhlas s poskytnutím osobních údajů"

  Spokojenost s našimi službami, příjemný a nerušený pobyt se šťastným návratem domů Vám přeje:

  Petr Fix - TIPPOBYT 
  Email: objednavky@tippobyt.cz 
  http://www.tippobyt.cz

Článek XI Formuláře

Formulář pro odstoupení zákazníka - spotřebitele od ubytovací smlouvy  s ubytovatelem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ubytovatel (vyplňte údaje ubytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu, dle kontaktů předaných zprostředkovatelem TIPPOBYT): 

Jméno a příjmení/obchodní firma: ...……………………………………………………………………..

Adresa bydliště / sídlo: ………………………………………………………………………………………………….….

E-mailová adresa: ………………………………………………………………………………………..

Zákazník:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………...

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………….

E-mailová adresa: ………………………………………………………………………………………..

Služby – ubytovací služby:

Označení rekreačního objektu (číslo, místo):…………………………………………………………….

Datum pobytu a číslo objednávky: …………………………………………………………………….......

Počet ubytovaných osob: ………………………………………………………………………………...

Datum objednání služeb: ………………………………………………………………………………...

Datum doručení Kontaktů na ubytovatele: ……………….………………………………………………………………

Vážení,

v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto odstupuji od smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností jako ubytovatelem distančním způsobem/mimo Vaše obchodní prostory/obchodní prostory Vaší společnosti, jejímž předmětem bylo dodání výše specifikované ubytovací služby. Prohlašuji tímto závazně a prokazatelně, že já jako Zákazník z této objednávky ani nikdo jiný ze skupiny Zákazníka nebude čerpat služby ubytování v objektu Ubytovatele dle služeb poskytnutých zprostředkovatelem, t.j. TIPPOBYTem. Pokud by se toto prohlášení ukázalo jako klamavé, jsem si plně vědom právního nároku na úhradu rezervačního poplatku zprostředkovateli TIPPOBYT a to včetně úhrady nákladů spojených s jeho případným prokazováním nebo vymáháním právní formou.

Žádám, aby mi zaplacená záloha ubytovateli (cena za ubytování) v souladu s ustanovením § 1832 odst. 1 občanského zákoníku, (resp. poměrná část uhrazené ceny za ubytování v případě započetí plnění služby ve lhůtě pro odstoupení v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku), a čl. VI odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek TIPPOBYT, byla ubytovatelem vrácena:

 převodem na bankovní účet č. ………………………………………………………………

 poštovní poukázkou na adresu mého bydliště

 hotově při osobním předání v bydlišti / sídle Ubytovatele

V ……………………. dne …………………….

Podpis:

………………………………….

(Formulář vyplňte a zašlete na výše uvedenou adresu sídla Ubytovatele a zároveň adresu TIPPOBYT, nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na Ubytovatele předaných TIPPOBYTem. a zároveň na e-mailovou adresu objednavky@tippobyt.cz )

------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o poskytovateli služeb – zprostředkování rekreačních pobytů:

Petr Fix - TIPPOBYT

adresa pro doručování elektronické pošty: objednavky@tippobyt.cz ,

telefonický kontakt: tel.: +420 604 430 150

http://www.tippobyt.cz

 

Článek XII Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem zprostředkovatelského portálu TIPPOBYT, kterým je Petr FIX (dále jen Správce), pronajímateli rekreačních objektů poskytujících rekreační pobyty prostřednictvím TIPPOBYTu (dále jen Ubytovatel) a účastníky zprostředkovaných rekreačních pobytů (dále jen Zákazník). Správce si plně uvědomuje důvěrnost poskytnutých informací, údajů a osobních údajů, které v rámci zprostředkovatelské činnosti poskytuje Správci Ubytovatel i Zákazník.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Petr FIX

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Jan Kudr (IT provider) IČ: 72798122 DIČ: CZ8110033437 se sídlem Roztocká 1054, Jilemnice 514 01

Souhlas bude proveden elektronicky zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře "Závazná objednávka pobytu" na www (Objednávka zprostředkování pobytu - Zákazník) a elektronicky e-mailem "Potvrzení objednávky zprostředkování pobytu" (Potvrzení každé konkrétní objednávky - Ubytovatel) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Správci.

Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení (Ubytovatel + Zákazník), popřípadě obchodní firma včetně IČ (Ubytovatel + Zákazník)

E-mailová adresa (Ubytovatel + Zákazník)

Telefonní číslo (Ubytovatel + Zákazník)

Adresa objektu (Ubytovatel) a doručovací / fakturační adresa (Ubytovatel + Zákazník) - ulice, č.p. / č.ev., město, PSČ, stát

Číslo bankovního účtu (Ubytovatel)

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

- pro komunikaci týkající se obchodního případu (Ubytovatel + Zákazník - zprostředkování rekreačních pobytů dle Obchodních podmínek TIPPOBYTu - Správce)

- pro komunikaci týkající se správy internetové prezentace objektu (Ubytovatel)

- pro zasílání marketingových oznámení správce (Ubytovatel + Zákazník)

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (t.j. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založení na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 ost. 1 písm. a) nebo čl. 9 ost. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu: objednavky@tippobyt.cz . Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mě bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 ost.  1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení

jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Právní služby pro TIPPOBYT zajišťuje:

Advokátní kancelář PPS ADVOKÁTI se sídlem v Hradci Králové. Odkaz: www.ppsadvokati.cz

     

a

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o., Liberec. Odkazyhttp://www.kodap.cz/  a  http://www.ak-hejzlar.cz/cs/o-nas.html

 

 

 
x

Máte dotaz?

Napište nám, volejte...

 
 

TOP 20 výběr chat a chalup

Pod Jelením vrchem - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Pod Jelením vrchem - chalupa

Komfortní chalupa s vyhřívaným bazénem nacházející se pod Jelením vrchem,...

Můj výběr

C5-001

5 místností (21 lůžek + 1 přistýlka)

Pod Špičákem - chata

Krkonoše a Jizerské hory

Pod Špičákem - chata

Komfortní chata s vlastní saunou nacházející se pod horou Špičák, lokalita měst...

Můj výběr

C5-007

5 místností (12 lůžek)

U Kamenné - wellness chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

U Kamenné - wellness chalupa

Komfortní wellness chalupa se saunou, vířivkou a bazénem nacházející se u vrchu...

Můj výběr

C5-004

6 místností (12 lůžek + 2 přistýlky)

Okrouhlice - wellness chata

Beskydy

Okrouhlice - wellness chata

Mimořádně komfortní horská chata s bazénem, wellness studiem (finská sauna,...

Můj výběr

M3-004

7 místností (11 lůžek + 4 přistýlky)

Kraví hora - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Kraví hora - chalupa

Komfortní roubená chalupa s posezením na terase nacházející se v blízkosti vrchu...

Můj výběr

C5-013

8 místností (24 lůžek)

Pod Malým Javorníkem - chalupa

Beskydy

Pod Malým Javorníkem - chalupa

Stylová roubená chalupa se saunou nacházející se v krásném prostředí valašské...

Můj výběr

M3-020

7 místností (15 lůžek)

Branný vrch - wellness chalupa

Jižní Čechy

Branný vrch - wellness chalupa

Wellness chalupa s vnitřním krytým bazénem (celoroční provoz), finskou saunou a...

Můj výběr

C2-024

5 místností (8 lůžek + 1 přistýlka)

Pod Janským vrchem - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Pod Janským vrchem - chalupa

Mimořádně luxusní, stylově zařízená chalupa nacházející se pod Janským vrchem,...

Můj výběr

C5-027

14 místností (30 lůžek + 14 přistýlek)

Pod Špičákem - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Pod Špičákem - chalupa

Mimořádně komfortní chalupa s vlastním wellness (sauna, venkovní koupací sud) a...

Můj výběr

C5-028

5 místností (12 lůžek)

Černá - rekreační dům

Českomoravská vysočina

Černá - rekreační dům

Rekreační dům s velkým zastřešeným bazénem nacházející se u obce Černá, lokalita...

Můj výběr

C8-008

3 místnosti (8 lůžek + 2 přistýlky)

Střítež - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Střítež - chalupa

Chalupa se zapuštěným venkovním bazénem se nachází u obce Střítež, lokalita obcí...

Můj výběr

C5-064

AP pro 4 + AP pro 10 osob (14 lůžek)

Pod Bukovcem - chalupa

Šumava a západní Čechy

Pod Bukovcem - chalupa

Luxusní srubová chalupa se saunou a vinným sklepem se nachází nedaleko vrchu...

Můj výběr

C3-026

5 místností (12 lůžek)

Svorová hora - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Svorová hora - chalupa

Mimořádně komfortní chalupa se stylovými interiéry a vyhřívaným koupacím sudem...

Můj výběr

C5-005

6 místností (12 lůžek + 5 přistýlek)

Pod Špičákem - chalupa

Orlické hory a východní Čechy

Pod Špičákem - chalupa

Komfortní wellness chalupa s vířivkou, saunou a bazénem nacházející se u vrchu...

Můj výběr

C7-029

9 místností (18 lůžek + 7 přistýlek)

Pod Smrkem - chalupa

Jeseníky a Oderské vrchy

Pod Smrkem - chalupa

Komfortní chalupa se společenskou místností a krbem nacházející se u vrchu Smrk,...

Můj výběr

M2-016

6 místností (18 lůžek + 4 přistýlky)

 

Aktuality CHATY a CHALUPY

archiv aktualit

 • Chaty a chalupy SILVESTR 2024/25

  Chaty a chalupy SILVESTR 2024/25

  Pronajímáme chaty a chalupy na Silvestr. Výběr aktuálně volných chat a chalup na Silvestr a Nový rok 2024/25 najdete vždy online na našem specializovaném webu. Skvělá nabídka jak strávit Silvestr na chatě nebo chalupě - chalupy v Krkonoších u lyžařských vleků, chaty se saunou nebo bazénem Beskydy i Jeseníky, wellnes chalupy na...

 • Chata pronájem, chalupa pronájem LÉTO 2024

  Chata pronájem, chalupa pronájem LÉTO 2024

  Patříte také mezi ty co jezdí na chaty a chalupy? Naši klienti nejčastěji vyhledávají chaty s bazénem na léto, chalupy na horách u sjezdovky v zimě, wellnes chalupy na Silvestr, ale i chaty a chalupy na víkend v mimosezóně. Chaty a chalupy to je dovolená pro rodiny, skupiny přátel i seniory, aktivní, ale i odpočinková pohodová...

 • NEJ-levnější, NEJ-bezpečnější a NEJ-lepší DOVOLENÁ je u nás !

  NEJ-levnější, NEJ-bezpečnější a NEJ-lepší DOVOLENÁ je u nás !

  Nabídka výběrových chat a chalup k pronajmutí na sezónu 2024! Kompletní nabídka chat a chalup k pronajmutí v ČR a SK. Náš TIP - Stylová chalupa s venkovním bazénem nacházející se na klidném místě v okresu Šumperk. Ideální výchozí místo pro turistiku i cykloturistiku. Objekt na úpatí Kralického Sněžníku (1423 m.n.m.) v blízkosti...

 • Pronájem chaty a chalupy

  Pronájem chaty a chalupy

  Pronajímáme chaty a chalupy. Vaše dovolená v létě i v zimě, víkendové pobyty v mimosezóně. Levné pobyty, ale i luxusní chaty a chalupy s wellnes a bazénem. Vaše tradiční dovolená v chatách a chalupách - s námi levně a v pohodě. Náš TIP: Mimořádně komfortní chalupa s vlastním wellness (sauna, venkovní koupací sud) a vinným...

 

TIPPOBYT s.r.o.
Chaty a chalupy v České a Slovenské republice

TipPobyt.cz
Jsme Dobrý Anděl
 

Pronájem chaty a chalupy v ČR a SK

Doporučujeme: CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Chaty a chalupy s bazénem , Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty, Itálie Bibione, Jánské Lázně, Špindlerův Mlýn , Harrachov, Kuchyně, Hotel Špindlerův Mlýn, EWITA